A ritme de taló

La racionalització de les despeses és sense cap dubte la base de tota economia, no es tracta de no fer coses sinó d’intentar traure la major rendibilitat a les activitats que es programen.

por